Aktieägarna i PEQ Invest III AB (publ), org. nr 559002-7032, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 14:00. Inregistrering till stämman startar kl. 13:45.

 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per 10 oktober samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 10 oktober 2019. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@peqab.se eller skriftligen till PEQ Invest III AB, att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.peqinvest.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen den 10 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ändring av bolagsordning samt nyemission av aktier
 7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordning samt nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut enligt punkterna A-D nedan. Beslut enligt punkterna A-D nedan ska fattas tillsammans som ett beslut.

 1. ändring av bolagsordningen;
 2. nyemission av aktier I (pref C);
 3. nyemission av aktier II (pref D);
 4. nyemission aktier III (stam A).
 5. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning varmed (i) gränserna för aktiekapitalet justeras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 167 030,45 kronor och högst 4 668 121,80 kronor samt (ii) gränserna för det totala antalet aktier justeras från lägst 75 000 stycken och högst 300 000 stycken till lägst 161 415 stycken och högst 645 660.
 6. Nyemission av aktier I (pref C). Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 2 000 620,53 kronor genom nyemission av högst 276 711 preferensaktier av serie C på följande villkor:
 7. 260 kronor ska betalas för varje ny aktie.
 8. Teckningskursen har sin grund i en överenskommelse mellan bolaget, dess aktieägare och tecknarna.
 9. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av på förhand vidtalade investerare (maximalt 20 stycken). Styrelsen kan enbart besluta om tilldelning av preferensaktier av serie C och/eller D så att det totala antalet preferensaktier av serie C och D maximalt motsvarar fyra sjundedelar av aktiekapitalet. Styrelsen får enbart besluta om tilldelning av preferensaktier av serie C och/eller D så att förhållandet mellan antalet aktier av preferensaktier av serie C tillsammans med preferensaktier av serie D och antalet övriga aktieslag är 4:3.
 10. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan bolagets aktieägare.
 11. Teckning ska ske genom betalning till av bolaget anvisat bankkonto senast fem dagar från beslutet.
 12. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 13. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 14. För de nya aktierna gäller enligt bolagsordningen inlösenförbehåll enligt 20 kap. 31 § aktiebolagslagen.
 15. Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av beslut enligt punkten A ovan samt punkterna C–D nedan.
 16. Advokat Anders Söderlind vid Setterwalls Advokatbyrå bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
 17. Nyemission av aktier II (pref D). Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 2 000 620,53 kronor genom nyemission av högst 276 711 preferensaktier av serie D på följande villkor:
 18. 52 kronor ska betalas för varje ny aktie.
 19. Teckningskursen har sin grund i en överenskommelse mellan bolaget, dess aktieägare och tecknarna.
 20. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av på förhand vidtalade investerare (maximalt 20 stycken). Styrelsen kan enbart besluta om tilldelning av preferensaktier av serie C och/eller D så att det totala antalet preferensaktier av serie C och D maximalt motsvarar fyra sjundedelar av aktiekapitalet. Styrelsen får enbart besluta om tilldelning av preferensaktier av serie C och/eller D så att förhållandet mellan antalet aktier av preferensaktier av serie C tillsammans med preferensaktier av serie D och antalet övriga aktieslag är 4:3.
 21. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan bolagets aktieägare.
 22. Teckning ska ske genom betalning till av bolaget anvisat bankkonto senast fem dagar från beslutet.
 23. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 24. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 25. För de nya aktierna gäller enligt bolagsordningen inlösenförbehåll enligt 20 kap. 31 § aktiebolagslagen.
 26. Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av beslut enligt punkterna A–B ovan samt punkterna D nedan.
 27. Advokat Anders Söderlind vid Setterwalls Advokatbyrå bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
 28. Nyemission av aktier III (stam A). Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 500 463,59 kronor, genom nyemission av högst 207 533 stamaktier av serie A på följande villkor:
 29. 7,230 kronor ska betalas för varje ny aktie.
 30. Teckningskursen har sin grund i en överenskommelse mellan bolaget, dess aktieägare och tecknarna.
 31. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av CMI Management AB.
 32. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan bolagets aktieägare.
 33. Teckning ska ske på särskild teckningslista i samband med emissionsbeslutet.
 34. Betalning ska ske till av bolaget anvisat bankkonto senast fem dagar från emissionsbeslutet.
 35. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 36. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 37. För de nya aktierna gäller enligt bolagsordningen inlösenförbehåll enligt 20 kap. 31 § aktiebolagslagen.
 38. Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av beslut enligt punkterna A–C ovan.
 39. Advokat Anders Söderlind vid Setterwalls Advokatbyrå bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 6 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar att behandlas på den extra bolagsstämman hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

______________

September 2019
Styrelsen

 

Klicka på nedan länkar för kallelse och fullmaktsformulär i PDF

PEQ Invest III AB – Kallelse till extra bolagsstämma 2019-10-16