Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 20 augusti 2018 kl. 11.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

 

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 14 augusti 2018 och ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget senast tisdag den 14 augusti 2018 antingen skriftligen till Box 3902, 111 74 Stockholm eller via e-post till info@peqab.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.peqab.se) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdag den 14 augusti 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

 

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 2 203 260 aktier med 5 177 661 röster i Bolaget, varav 330 489 är stamaktier av serie A vilka är berättigade till tio röster per aktie, 110 163 är stamaktier av serie B vilka är berättigade till en röst per aktie och 1 762 608 är preferensaktier av serie C vilka är berättigade till en röst per aktie.

 

DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till beslut om vinstudelning (så kallad efterutdelning)
  8. Beslut

(a) om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

(b) om fondemission utan utgivande av aktier

  1. Stämmans avslutande

 

Styrelsens förslag

 

Punkt 7: Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning (så kallad efterutdelning)

 

Styrelsen föreslår att av till den extra bolagsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 102 231 264 kronor lämnas i utdelning och återstoden om 10 308 063 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår således utdelning om 46,40 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelning föreslås den 22 augusti 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 27 augusti 2018.

 

Punkt 8: Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och fondemission utan utgivande av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 187 200 kronor genom obligatorisk inlösen av högst 156 000 aktier, varav högst 23 400 stamaktier av serie A, högst 7 800 stamaktier av serie B och högst 124 800 preferensaktier av serie C för återbetalning till aktieägarna. Det noteras att den föreslagna inlösen inte får medföra att förhållandet 4:1 mellan aktier av serie C (preferensaktier) och övriga aktier ändras.

 

Inlösenbeloppet ska uppgå till 80 kronor per preferensaktie, envar preferensaktie med ett kvotvärde om 1,20 kronor, och 1,20 kronor per stamaktie, envar stamaktie med ett kvotvärde om 1,20 kronor. Inlösen ska ske pro rata i förhållande till respektive aktieägares innehav av aktier i bolaget, uppdelat per aktieslag. Avstämningsdag för inlösen ska vara den 23 augusti 2018. Inlösenbeloppet beräknas erläggas till innehavare av aktier omkring den 6 september 2018.

 

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 187 200 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital enligt den senaste fastställda balansräkningen. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

 

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 samt fullständiga beslutsunderlag kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor på Hamngatan 11, 111 47 Stockholm och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

 

 

Stockholm i augusti 2018

Styrelsen för PEQ Invest II AB (publ)

Kallelse och fullmaktsformulär i PDF format finns på länkar nedan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)

FULLMAKTSFORMULÄR