Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest III AB (publ)

Aktieägarna i PEQ Invest III AB (publ), org.nr 559002-7032, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm måndagen den 22 november 2021 kl. 14:00. Inregistrering till stämman startar kl. 13:45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den 12 november 2021 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 16 november 2021. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@peqab.se eller skriftligen till PEQ Invest III AB, att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.peqinvest.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen den 12 november 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 16 november 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordning 
7. Beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning varmed (i) 4 §, gränserna för bolagets aktiekapital, ändras från ”lägst 1 167 030,45 kronor och till högst 4 668 121,80 kronor” till ”lägst 3 500 006 kronor och högst 14 000 024 kronor” samt (ii) 5 §, gränserna för antalet aktier i bolaget, ändras från ”lägst 161 415 stycken och till högst 645 660” till ”lägst 426 830 stycken och högst 1 707 320 stycken”.

Punkt 7: Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut enligt punkterna A-B nedan. Beslut enligt punkterna A-B nedan fattas ska tillsammans som ett beslut.

A. Beslut om nyemission av aktier I (preferensaktier serie C)

Styrelsen föreslår att bolagsstämmna beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 3 784 628,00 kronor genom nyemission av högst 461 540 preferensaktier av serie C. 260 kronor ska betalas för varje ny aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

•Teckningskursen har sin grund i en överenskommelse mellan bolaget, dess aktieägare och tecknarna. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av på förhand vidtalade investerare (maximalt 49 stycken). Styrelsen kan enbart besluta om tilldelning av preferensaktier av serie C så att det totala antalet preferensaktier av serie C, D och E maximalt motsvarar fyra femtedelar av aktiekapitalet. Styrelsen får enbart besluta om tilldelning av preferensaktier av serie C så att förhållandet mellan antalet aktier av preferensaktier av serie C tillsammans med preferensaktier av serie D samt serie E och antalet övriga aktieslag är 4:1. Styrelsen får vidare enbart besluta om tilldelning av aktier inom ramarna för bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

•Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan bolagets aktieägare. Teckning ska ske genom betalning till av bolaget anvisat bankkonto senast den 30 december 2021. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 på agendan. För de nya aktierna gäller enligt bolagsordningen inlösenförbehåll enligt 20 kap. 31 § aktiebolagslagen. Advokat Anders Söderlind vid Setterwalls Advokatbyrå bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B. Beslut om nyemission av aktier II (stamaktier serie A)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 946 157,00 kronor genom nyemission av högst 115 385 stamaktier av serie A. 8,20 kronor ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen har sin grund i en överenskommelse mellan bolaget, dess aktieägare och tecknarna. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av PEQ AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan bolagets aktieägare. Teckning ska ske genom betalning till av bolaget anvisat bankkonto senast den 30 december 2021. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 på agendan. För de nya aktierna gäller enligt bolagsordningen inlösenförbehåll enligt 20 kap. 31 § aktiebolagslagen. Advokat Anders Söderlind vid Setterwalls Advokatbyrå bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar att behandlas på den extra bolagsstämman hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman. 

Oktober 2021
Styrelsen

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

English