PEQ:s Investeringskommitté är utsedd av Styrelsen och deltar aktivt i alla investerings- och exitbeslut. Deras huvuduppgift är att hantera frågor som rör förvärv och avyttringar av portföljbolag, kapitaltillskott, upptagande av lån samt löpande övervakning av portföljens riskexponering.