KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)

Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ), org.nr 556797-1246, med säte i Stockholm, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndag den 29 juni 2020 klockan 13:00 hos CMI Group AB, Jakobsbergsgatan 13, 8 tr, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 23 juni 2020 och ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget senast tisdag den 23 juni 2020 antingen skriftligen till Box 3902, 111 74 Stockholm eller via e-post till info@peqinvest.com, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.peqinvest.com) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdag den 23 juni 2020, då sådan införing ska vara verkställd.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse finns totalt 2 047 277 aktier med 4 811 078 röster i Bolaget, varav 307 089 är stamaktier av serie A vilka är berättigade till tio röster per aktie, 102 365 är stamaktier av serie B vilka är berättigade till en röst per aktie och 1 637 823 är preferensaktier av serie C vilka är berättigade till en röst per aktie.

DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stam- och preferensaktier
13. Stämmans avslutande

Stamaktieägarens förslag
Punkterna 9-11: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor, val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor
Stamaktieägaren i Bolaget, CMI Group AB representerande 307 089 A-aktier, 58 801 B-aktier och 3 129 691 röster i Bolaget, föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

  • Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
  • Inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
  • Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.
  • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Greger Ericsson, Mats Ekström och Karl Bodén.

Styrelsens förslag

Punkt 8b: Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stam- och preferensaktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya stam- och/eller preferensaktier, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att nya aktier ska tecknas med kvittningsrätt.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att vidta smärre justeringar av årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.
____________________
För giltigt beslut enligt förslag i punkt 12 ovan fordras bifall av 2/3 av såväl avgivna röster som aktier representerade vid bolagsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor innan stämman på Bolagets kontor på Jakobsbergsgatan 13, 111 44 Stockholm och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats (www.peqinvest.com) samt läggas fram på stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska. pdf.
____________________
Stockholm i juni 2020
Styrelsen för PEQ Invest II AB (publ)

Här finner ni även ett fullmaktsformulär.