KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)

 

Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdag den 28 juni 2018 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

 

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 21 juni 2018 och ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget senast måndag den 25 juni 2018 antingen skriftligen till Box 3902, 111 74 Stockholm eller via e-post till info@peqab.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.peqab.se) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdag den 21 juni 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

 

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 2 203 250 aktier med 5 177 661 röster i Bolaget, varav 330 439 är stamaktier av serie A vilka är berättigade till tio röster per aktie, 110 163 är stamaktier av serie B vilka är berättigade till en röst per aktie och 1 762 608 är preferensaktier av serie C vilka är berättigade till en röst per aktie.

 

DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
 12. Stämmans avslutande

 

Stamaktieägarens förslag

 

Punkterna 9-11: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor, val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor

 

Stamaktieägaren i Bolaget, CMI Management AB representerande 330 439 A-aktier och 3 304 890 röster i Bolaget, föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

 

 • Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
 • Inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
 • Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.
 • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Greger Ericsson, Mats Ekström och Karl Bodén.

 

Styrelsens förslag

 

Punkt 8b: Disposition av Bolagets resultat

De till stämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om 78 357 234 kronor och Bolagets balanserade vinstmedel om  41 074 477 kronor, totalt 119 431 711 kronor och samtliga medlen föreslås balanseras i ny räkning.

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor innan stämman på Bolagets kontor på Hamngatan 11, 111 47 Stockholm och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på stämman.

 

 

Stockholm i maj 2018

Styrelsen för PEQ Invest II AB (publ)

Kallelse i PDF format finns på länk nedan.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)

Här finner ni även ett fullmaktsformulär