Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest II AB (publ)

Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ), org.nr 556797-1246, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm måndagen den 21 mars 2022 kl. 10.00. Inregistrering till stämman startar kl. 9:45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den 11 mars 2022 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 15 mars 2022. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@peqab.se eller skriftligen till PEQ Invest II AB, att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.peqinvest.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 11 mars 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 15 mars 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om omläggning av räkenskapsår och ändring av bolagsordning 
7. Beslut om vinstutdelning
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om byte av räkenskapsår och ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets räkenskapsår läggs om från dess nuvarande räkenskapsår, dvs. kalenderår (1 januari-31 december) till brutet räkenskapsår (1 april-31 mars). I anslutning därtill föreslår styrelsen att det nuvarande räkenskapsåret förkortas till att omfatta en period om tre månader, och att den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret därmed kommer att vara den 31 mars 2022. 

Med anledning av ovan föreslår styrelsen vidare att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1, varmed 8 § Räkenskapsår, ändras från ”Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.” till ”Bolagets räkenskapsår ska vara 1 april-31 mars.”.

Punkt 7: Beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med 27,19 kronor per aktie av Serie A-stam, 27,19 kronor per aktie av Serie B-stam, samt med ett belopp om 31,05 per aktie av Serie C-pref. totalt sammanlagt 61 987 458,41 kronor. Avstämningsdagen för rätt till utdelning föreslås fastställas till den 23 mars 2022 och utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar därefter. 

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 7 689 247,62 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar att behandlas på den extra bolagsstämman hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman. 

Februari 2022
Styrelsen

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

English