KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEQ INVEST III AB (PUBL)

Aktieägarna i PEQ Invest III AB (publ), org.nr 559002-7032, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm torsdagen den 13 april 2023 kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:45. 

 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per måndagen den 3 april 2023 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 11 april 2023. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@peqab.se eller skriftligen till PEQ Invest III AB, att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.peqinvest.com.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen den 3 april 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 5 april 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om nyemission av aktier
 7. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 6: Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut enligt punkterna A-D nedan. Beslut enligt punkterna A-D nedan fattas ska tillsammans som ett beslut.

 1. Beslut om nyemission av aktier I (stamaktier serie A)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av stamaktier av serie A med företrädesrätt för bolagets ägare av stamaktier av serie A i enlighet med nedan.

Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna öka med högst 279 718 kronor genom emission av högst
34 112 nya stamaktier av serie A, envar med ett kvotvärde om 8,20 kronor.

Rätt att teckna nya aktier

De som på avstämningsdagen är registrerade som innehavare av stamaktier av serie A i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att med företrädesrätt teckna nya aktier (primär företrädesrätt).

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara torsdagen den 20 april 2023. En (1) stamaktie av serie A  berättigar till en (1) teckningsrätt, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie av serie A.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

 1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till befintliga aktieägare på avstämningsdagen, oavsett aktieslag, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).
 2. Aktier som inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt skall erbjudas till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var innehavare av aktier på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I sista hand, för det fall att inte samtliga aktier tecknats, skall styrelsen, inom ramen for nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om tilldelning av aktier till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa investerare (utan företrädesrätt).

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till kvotvärde, d.v.s. 8,20 kronor per aktie.

Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under tidsperioden från och med 24 april 2023 till och med 8 maj 2023.

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning, dock senast den 15 maj 2023.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos bolaget.

 1. Beslut om nyemission av aktier II (stamaktier serie B)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för bolagets ägare av stamaktier av serie B i enlighet med nedan.

Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna öka med högst 352,6 kronor genom emission av högst
43 nya stamaktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 8,20 kronor.

Rätt att teckna nya aktier

De som på avstämningsdagen är registrerade som innehavare av stamaktier av serie B i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att med företrädesrätt teckna nya aktier (primär företrädesrätt).

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara torsdagen den 20 april 2023. En (1) stamaktie av serie B  berättigar till en (1) teckningsrätt, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie av serie B.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

 1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till befintliga aktieägare på avstämningsdagen, oavsett aktieslag, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).
 2. Aktier som inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt skall erbjudas till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var innehavare av aktier på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I sista hand, för det fall att inte samtliga aktier tecknats, skall styrelsen, inom ramen for nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om tilldelning av aktier till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa investerare (utan företrädesrätt).

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till kvotvärde, d.v.s. 8,20 kronor per aktie.

Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under tidsperioden från och med 24 april 2023 till och med 8 maj 2023.

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning, dock senast den 15 maj 2023.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos bolaget.

 1. Beslut om nyemission av aktier III (preferensaktier serie C)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av preferensaktier av serie C med företrädesrätt för bolagets ägare av preferensaktier av serie C i enlighet med nedan.

Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna öka med högst 898 925 kronor genom emission av högst
109 625 nya preferensaktier av serie C, envar med ett kvotvärde om 8,20 kronor.

Rätt att teckna nya aktier

De som på avstämningsdagen är registrerade som innehavare av preferensaktier av serie C i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att med företrädesrätt teckna nya aktier (primär företrädesrätt).

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara torsdagen den 20 april 2023. En (1) preferensaktie av serie C berättigar till en (1) teckningsrätt, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie av serie C.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

 1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till befintliga aktieägare på avstämningsdagen, oavsett aktieslag, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).
 2. Aktier som inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt skall erbjudas till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var innehavare av aktier på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I sista hand, för det fall att inte samtliga aktier tecknats, skall styrelsen, inom ramen for nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om tilldelning av aktier till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa investerare (utan företrädesrätt).

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 270 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden.

Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under tidsperioden från och med 24 april 2023 till och med 8 maj 2023.

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning, dock senast den 15 maj 2023.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos bolaget.

 1. Beslut om nyemission av aktier IV (preferensaktier serie D)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av preferensaktier av serie D med företrädesrätt för bolagets ägare av preferensaktier av serie D i enlighet med nedan.

Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna öka med högst 221 383,6 kronor genom emission av högst
26 998 nya preferensaktier av serie D, envar med ett kvotvärde om 8,20 kronor.

Rätt att teckna nya aktier

De som på avstämningsdagen är registrerade som innehavare av preferensaktier av serie D i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att med företrädesrätt teckna nya aktier (primär företrädesrätt).

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara torsdagen den 20 april 2023. En (1) preferensaktie av serie D berättigar till en (1) teckningsrätt, varvid fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie av serie D.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

 1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till befintliga aktieägare på avstämningsdagen, oavsett aktieslag, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).
 2. Aktier som inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt skall erbjudas till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var innehavare av aktier på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I sista hand, för det fall att inte samtliga aktier tecknats, skall styrelsen, inom ramen for nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om tilldelning av aktier till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa investerare (utan företrädesrätt).

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 270 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden.

Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under tidsperioden från och med 24 april 2023 till och med 8 maj 2023.

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning, dock senast den 15 maj 2023.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos bolaget.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

STÄMMOHANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar att behandlas på den extra bolagsstämman hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Mars 2023
Styrelsen

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Swedish